Charakterystyka studiów

TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

Studia skierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne, do nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów szkolnych, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje uprawniające do prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych, specjalistycznych zajęć o charakterze stymulującym i kompensacyjno-korekcyjnym z dziećmi i młodzieżą z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Ukończenie w/w studiów podyplomowych umożliwia podjęcie pracy m. in. w świetlicy terapeutycznej, ośrodku terapeutycznym, ośrodku szkolno-wychowawczym a także w pogotowiu opiekuńczym i poradni pedagogiczno-psychologicznej.

Absolwent studiów ma przygotowanie teoretyczne i warsztatowe umożliwiające podejmowanie działań niwelujących zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania dzieci i młodzieży. Opierając się na posiadanej wiedzy, potrafi przeprowadzić diagnozę zaburzeń i w zgodzie z potrzebami uczestników zajęć zorganizować proces terapeutyczny przy użyciu form aktywnych z obszaru różnych dziedzin sztuki. Posiada szerokie spektrum umiejętności w zakresie profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczych).

design by : LEMONPIXEL.pl