Dane osobowe w procesie rekrutacji

I.

 1. Podanie danych osobowych przez kandydata na studia jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny – kandydat nie jest zobowiązany do ich podania, jednak niepodanie uniemożliwia kandydatowi uczestnictwo w procesie rekrutacji.
 2. Administratorem danych osobowych jest Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ul: Lwówecka 18  58 – 503 Jelenia Góra tel: 75 64 53 300  
  email: rektorat @kpswjg.pl
 3. Funkcję Inspektora Ochrony Danych w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej pełni Jacek Gogolewski. Dane kontaktowe: tel: 75645355, email: jacek.gogolewski@kpswjg.pl
 1. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. W przypadku przyjęcia na studia, dane słuchacza przetwarzane będą dla celów świadczenia usług edukacyjnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz przepisów wykonawczych.
 2. Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia procesu rekrutacji i w terminie 6 miesięcy od daty decyzji o nieprzyjęciu kandydata na pierwszy rok studiów – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów. Po upływie w/w terminu dane osobowe kandydata na studia zostaną usunięte.
  W przypadku przyjęcia na studia, dane osobowe studenta będą przetwarzane dla celów    świadczenia usług edukacyjnych przez cały okres świadczenia tych usług, oraz przez okres 50 lat dla celów archiwalnych – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 roku w sprawie dokumentacji przebiegi studiów. Dane przetwarzane będą przez pracowników uczelni lub przez osoby zatrudnione przez  KPSW na podstawie umów cywilno – prawnych – na podstawie udzielonych przez Administratora upoważnień do przetwarzania danych osobowych.
 3. Kandydat ma prawo żądać od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania – w granicach prawem  dozwolonych. Kandydat ma także prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, cofnąć zgodę na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Kandydat ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie    nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe go dotyczące, które dostarczył   administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez   przeszkód ze strony administratora.
 4. W odniesieniu do danych osobowych kandydatów nie będzie następować zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.
 5. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza postanowienia Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

II.

 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul: Lwóweckiej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku przyjęcia na pierwszy rok studiów, dla potrzeb dokumentowania przebiegu studiów.
 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Zapoznałam (-em) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w punkcie I niniejszego oświadczenia, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.     
design by : LEMONPIXEL.pl