Edukacja artystyczna dzieci młodszych

Studia przygotowują nauczycieli przedszkoli i klas I-IV do praktycznej realizacji zadań dydaktycznych związanych z kształceniem artystycznym dzieci młodszych, zgodnie z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego, oraz edukacji wczesnoszkolnej. Rozwijają wiedzę i umiejętności w zakresie muzyki, sztuk plastycznych, tańca i małych form teatralnych, jakie nabyli w trakcie studiów wyższych. Doskonalą posiadane kompetencje w zakresie wychowania estetycznego w pracy z dziećmi młodszymi.

Adresatem studiów podyplomowych są nauczyciele posiadający wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia, z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej, i wykazują określone predyspozycje do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi.

Studia rozpoczną się w m-cu lutym 2017 r. i trwać będą 3 semestry.
Obejmują 270 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki nauczycielskiej.
Koszt studiów – 3.300 zł.

Absolwent studiów podyplomowych nabędzie umiejętności w zakresie rozwoju twórczego potencjału dzieci młodszych i przygotowania ich do odbioru dzieła z obszaru sztuki. Będzie umiał tworzyć przestrzeń edukacyjną, odpowiadającą indywidualnym potrzebom dziecka związanym z jego twórczym działaniem w obrębie plastyki, muzyki, tańca i teatru. Wykaże się pogłębioną wiedzą na temat roli sztuki w wychowaniu i edukacji dziecka, dostrzegając związki zachodzące pomiędzy poszczególnymi obszarami sztuki, oraz wiedzą z zakresu psychologii dziecięcej twórczości. Posiadaną wiedzę będzie umiał efektywnie wykorzystywać w swojej działalności dydaktyczno-wychowawczej.

Ukończenie studiów podyplomowych poszerzy kompetencje nauczyciela związane z kreatywnymi metodami i sposobami prowadzenia zajęć artystycznych z małymi dziećmi, a także z realizacją własnych koncepcji artystycznych. Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych zgodna jest ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku).

design by : LEMONPIXEL.pl