Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

Studia skierowane są do pedagogów, psychologów, socjologów, teologów, specjalistów polityki społecznej i pracy socjalnej, pielęgniarek, specjalistów rehabilitacji, dietetyków, menadżerów medycznych, którzy chcą uzyskać kwalifikacje w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym do prowadzenia zajęć aktywizujących te osoby. 

Absolwenci przygotowani będą do pracy w charakterze opiekuna osób dorosłych, w tym animatora ich czasu wolnego, w instytucjach pomocy i opieki społecznej, m. in. w domach pomocy społecznej, dziennych domach pobytu, centrach dziennego pobytu dla seniorów, a także do pracy w organizacjach pozarządowych, i jako prywatni opiekunowie osób starszych.

Studia rozpoczną się w lutym 2017 roku i realizowane będą przez 2 semestry.
Obejmując 270 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia).
Koszt studiów – 3000 zł.

Absolwent studiów pozyska wiedzę ogólną z zakresu istoty, przyczyn i konsekwencji  procesu starzenia, wiedzę z zakresu gerontologii społecznej, a także wiedzę medyczną, sprowadzającą się do ogólnych wiadomości na temat typowych schorzeń okresu starości. Będzie posiadał także wiedzę na temat zmieniających się, wraz z przechodzeniem do coraz starszych grup wieku, związków pomiędzy aktywnościami w różnych sferach życia. Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent wykaże się umiejętnością podejmowania praktycznych działań wspierających życie osobiste, rodzinne, towarzyskie, kulturalne, edukacyjne i społeczno-obywatelskie ludzi starszych w miejscu ich zamieszkania oraz w instytucjach pomocy społecznej. Posiadaną wiedzę teoretyczną i praktyczną umiejętnie wykorzysta w rozwiązywaniu wszelkich problemów niesprawnej starości, szczególnie w naturalnym środowisku życia osób w podeszłym wieku. W sytuacjach nie rutynowych będzie umiał posłużyć się pozyskaną wiedzą w celu przeformułowania zwyczajowych praktyk w sposób dostosowany do okoliczności.

design by : LEMONPIXEL.pl