II roczniki - zapisy na przedmioty ogólnouczelniane!!!

W związku z koniecznością dokonania wyboru przedmiotów ogólnouczelnianych na rok akademicki 2018/2019 proszę o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie do Dziekanatu WNHiS w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 09.03.2018 r. załączonego formularza zapisów:

II DZiKS

II FA

II FG

II PWiP

Przedmioty znajdujące się na formularzu zostały wprowadzone Zarządzeniem nr 4/2018 Rektora KPSW w Jeleniej Górze z dnia 19 stycznia 2018 r.  Natomiast wybór przedmiotów dokonywany jest na podstawie Zasad wybierania przedmiotów do wyboru ogólnouczelnianych i kierunkowych.

Wyboru dokonujemy poprzez wpisanie krzyżyka przy danym przedmiocie w kolumnie semestr zimowy  oraz semestr letni.

W kolumnie, gdzie do realizacji jest 15 godz. ćwiczeń, wybieracie Państwo 1 przedmiot w wymiarze 15 godz.

W kolumnie, gdzie do realizacji jest 45 godz. ćwiczeń, wybieracie Państwo 1 przedmiot w wymiarze 30 godz. i 1 przedmiot za 15 godz., lub 3 przedmioty za 15 godz.

Wybrane przedmioty nie mogą się powtarzać!!!

 

W ostatnim wierszu (Przedmiot/przedmioty alternatywne do wyboru) należy wpisać słownie pozostałe przedmioty z formularza w odpowiedniej liczbie godzin - które będą brane pod uwagę, jeżeli nie zostaną uruchomione wskazane, jako główne, przez Państwa przedmioty – i zaznaczyć wybór poprzez wpisanie krzyżyka w kolumnie semestr zimowy oraz semestr letni.

Poszczególne opisy przedmiotów (sylabusy) znajdują się na stronie internetowej danego kierunku w zakładce plany studiów oraz karty przedmiotów.

W razie pytań proszę kontaktować się z Dziekanatem WNHiS.

 

UWAGA!!! Nie można ponownie zapisać się na przedmioty do wyboru, które zostały już wcześniej przez studenta zrealizowane w III i IV semestrze

 

Przypominam: ostateczny termin oddania formularza zapisów mija dnia

9 marca br. 

                                                  

                                                        dr Beata Telążka

                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznychdesign by : LEMONPIXEL.pl