Możliwości zatrudnienia

 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyjna

specjalność na kierunku Pedagogika

 

 

 Absolwent studiów pedagogiki w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej  I stopnia posiada przygotowanie (teoretyczne i praktyczne) uprawniające do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  oraz instytucjach wsparcia, takich jak:

  • placówki wsparcia dziennego (świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze)
  • placówki typu interwencyjnego (pogotowie opiekuńcze)
  • placówki typu socjalizacyjnego (domy dziecka, placówki wielofunkcyjne – OHP),
  • placówki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym (ośrodki szkolno – wychowawcze)
  • placówki typu resocjalizacyjnego (młodzieżowe ośrodki socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, zakłady poprawcze)
  • placówki szkolne (świetlice, zespół zajęć pozalekcyjnych)
  • instytucje wsparcia (poradnie psychologiczno – pedagogiczne, ośrodki pomocy społecznej, PCPR)
  • placówki opieki nad ludźmi dorosłymi (domy pomocy społecznej, ośrodki wsparcia dziennego)
  • placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce).
 

O specjalności

Przedmioty

Możliwości zatrudnienia

Rekrutacja

Kontakt

design by : LEMONPIXEL.pl