Organizacja i zarządzanie oświatą

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje z zakresu organizacji zarządzania oświatą, umożliwiające piastowanie stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz organach nadzorujących i prowadzących działalność oświatową. 

Program kształcenia, opracowany w oparciu o obowiązujące wymagania MEN, obejmuje całe spektrum wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą/placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, oraz zajmowania odpowiedzialnych stanowisk w organach nadzorujących działalność oświatową.

Studia rozpoczną się w m-cu lutym 2017 r. i trwać będą2 semestry.
Obejmują 270 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia), oraz 30 godzin praktyki kierowniczej.
Koszt studiów - 2.500zł.

Absolwent studiów pozyska wiedzę z zakresu polityki oświatowej, psychologii edukacji, prawa oświatowego, ekonomicznych i organizacyjnych uwarunkowań kierowania placówkami oświatowymi, podstaw teorii zarządzania, a także komunikacji interpersonalnej i technik negocjacyjnych. Będzie umiał podjąć decyzje dotyczące pracy szkoły/placówki oświatowej i rozwiązania rzeczywistych problemów, w nich występujących.

W czasie studiów słuchacze zostaną zapoznani z rolą i zadaniami menedżera w oświacie w nowej strukturze systemu edukacji. Opanują umiejętność planowania działań na rzecz rozwoju placówki oświatowej we współpracy ze środowiskiem lokalnym, oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Będą aktywnie uczestniczyć w inicjowaniu działań o charakterze społecznym, przewidując wielokierunkowe skutki ich realizacji.

design by : LEMONPIXEL.pl