Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i resocjalizacyjna

Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej skierowane są do czynnych nauczycieli, którzy chcą uzyskać dodatkową specjalność oraz do absolwentów studiów wyższych posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

Studia trwają 3 semestry.
Słuchacze realizują 360 godzin zajęć.
Przewidujesię, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra lub licencjata.

Absolwent studiów przygotowany jest do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych. Będzie mógł pełnić funkcje pedagoga szkolnego oraz kuratora sądowego.

Studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 25 kandydatów.
Koszt studiów uzależniony jest od ilości zgłoszeń.
Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty roku kalendarzowego.
 

Rekrutacja na studia podyplomowe w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej  jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów).

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny także w dziekanacie WNHIS).
  • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
  • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek
nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308.

design by : LEMONPIXEL.pl