Praktyki

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Uchwała Senatu nr 27/2015 w sprawie warunków zwalniania studentów z obowiązku odbycia praktyki zawodowej


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki
 Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk (2 egz.).

1. Zaświadczenie: FA5 semestr, FA6 semestr, FG: 6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie, po złożeniu w dziekanacie zaświadczenia oraz  harmonogramu.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:
FA. Wykaz proponowanych placówek (kierunek nauczycielski)
FG. Wykaz proponowanych placówek

Miejsce realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2018/2019

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):
FA.kierunek nauczycielski część 1, część 2, część 3.
FG.kierunek nienauczycielski

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH, Student zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, Studenci filologii angielskiej do dziennika praktyk dołączają:
po 1. części praktyk (sem. 3) - 4. scenariusze zajęć pedagogicznych,
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. konspekty zajęć lekcyjnych, 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 4. konspekty zajęć lekcyjnych.

Druk konspektu zajęć

 
design by : LEMONPIXEL.pl