Praktyki

REGULAMIN ORGANIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Miejsce i czas realizacji praktyk w semestrze reguluje harmonogram obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

ORGANIZACJA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW:

Planując praktykę w danej firmie/instytucji należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zrealizowania programu praktyki (patrz poniżej: karty przedmiotu dla kursu praktyki zawodowe).


DOKUMENTY KIERUJĄCE STUDENTA NA PRAKTYKI:

Przed podjęciem praktyki
 Student jest zobowiązany do złożenia w dziekanacie WNHiS dokumentów: zaświadczenia oraz harmonogramu praktyk (2 egz.). Komplet dokumentów należy złożyć minimum na 3 dni przed podjęciem praktyk.

1. Zaświadczenie:
FA (NzBMZW/ tok studiów 2018-2021): 3 semestr5 semestr, 6 semestr
FA (NzMB/ tok studiów 2019-2022): 3 semestr, 4 semestr, 5 semestr, 6 semestr
FA (JB): 5 semestr, 6 semestr
FG (JB): 5 semestr6 semestr
2. Harmonogram praktyk (dokument należy złożyć w dwóch egzemplarzach).

UWAGA! Zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk zawodowych realizacja praktyk jest możliwa tylko i wyłącznie w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
Wszelkie zmiany w przedłożonym harmonogramie praktyk mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dziekanatem WNHiS.

3. Porozumienie.
Druk zostanie przygotowany dla każdego studenta indywidualnie, po złożeniu w dziekanacie zaświadczenia oraz  harmonogramu.

WYKAZ PROPONOWANYCH PLACÓWEK:

FA. Wykaz proponowanych placówek (dla praktyk nauczycielskich)
FA i FG. Wykaz proponowanych placówek (dla praktyk nienauczycielskich/ obszar biznesowy)

KARTY PRZEDMIOTU dla kursu praktyki zawodowe (treści realizowane podczas odbywania praktyk):

FA (NzBMZW/ tok studiów 2018-2021)część 1, część 2, część 3
FA (NzMB/ tok studiów 2019-2022): część 1/(1.N), część 2/(B), część 3(2.N), część 4(3.N)
FA (JB) kierunek nienauczycielski 
FG (JB) kierunek nienauczycielski 

PO ZAKOŃCZONYCH PRAKTYKACH:

Student zobowiązany
jest do niezwłocznego złożenia dziennika praktyki zawodowej w dziekanacie WNHiS, nie później niż 7 dni od daty jej zakończenia.

Ponadto, Studenci filologii angielskiej nauczycielskiej do dziennika praktyk dołączają:

FA (NzBMZW/ tok studiów 2018-2021):
po 1. części praktyk (sem. 3) - 4. scenariusze zajęć pedagogicznych,
po 2. części praktyk (sem. 5) - 2. konspekty przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych, 
po 3. części praktyk (sem. 6) - 4. konspekty przeprowadzonych samodzielnie zajęć lekcyjnych.

Druk scenariusza zajęć pedagogicznych
Druk konspektu zajęć lekcyjnych

FA (NzMB/ tok studiów 2019-2022)
:
po 1. części praktyki nauczycielskiej (sem. 3) - 4. arkusze obserwacji, 1. konspekt przeprowadzonych samodzielnie zajęć wychowawczych,
po praktyce nienauczycielskiej/ biznesowej (sem. 4) - 1. analiza SWOT
po 2. części praktyki nauczycielskiej (sem. 5) - 8. konspektów zajęć lekcyjnych (po 2 konpekty dla klas: 1-3, 4-6, 7-8) oraz 2. konspekty zajęć pozalekcyjnych, 
po 3. części praktyki nauczycielskiej (sem. 6) - 12. konspektów zajęć lekcyjnych (po 3 konspekty dla klas: 1-3, 4-6, 7-8) oraz 4 konspekty zajęć pozalekcyjnych.

Druk arkuszy obserwacyjnych
Analiza SWOT
Druk konspektu zajęć lekcyjnych
Druk konspektu zajęć pozalekcyjnych (wychowawczych/ opiekuńczo-wychowawczych) 
design by : LEMONPIXEL.pl