Charakterystyka studiów

Słuchaczami studiów podyplomowych w zakresie pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej są nauczyciele i wychowawcy placówek opiekuńczo-wychowawczych z tytułem licencjata lub osoby z ukończonymi studiami magisterskimi posiadającymi przygotowanie pedagogiczne.

Po zakończeniu kształcenia absolwent posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się. Ma opanowaną wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu. Wykazuje niezbędne umiejętności i kompetencje do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. W tym samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Posiada umiejętności uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces. Charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności. Uzyskał pełne kwalifikacje do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej. Jest także przygotowany do pracy w żłobkach jako opiekun dzieci.

design by : LEMONPIXEL.pl