Charakterystyka studiów

REWALIDACJA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Studia przeznaczone są dla osób posiadających kierunkowe wykształcenie wyższe (I lub II stopnia) i przygotowanie pedagogiczne, wychowawców i pedagogów szkolnych, chcących uzyskać dodatkowe kwalifikacje w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom przejawiającym specjalne potrzeby edukacyjne.

Absolwenci studiów podyplomowych będą mogli pracować w szkołach podstawowych i specjalnych, gimnazjalnych, szkołach ponadgimnazjalnych, szkołach dla dorosłych oraz placówkach opiekuńczych, resocjalizacyjnych i rewalidacyjnych. Posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, które wynikają w szczególności z takich uwarunkowań, jak: niepełnosprawność; niedostosowanie społeczne; zagrożenie niedostosowaniem społecznym; szczególne uzdolnienia; specyficzne trudności w uczeniu się; zaburzenia komunikacji językowej; choroba przewlekła; sytuacje kryzysowe lub traumatyczne; niepowodzenia edukacyjne; zaniedbania środowiskowe; trudności adaptacyjne. Absolwenta studiów podyplomowych cechuje wrażliwość etyczna, empatia, otwartość, refleksyjność, postawa prospołeczna i poczucie odpowiedzialności. Cechy te pozwalają nawiązać współpracę z rodzicami;wychowawcami nauczycielami i instytucjami takimi jak: poradnia psychologiczno-pedagogiczna, policja, sąd, ośrodki pomocy społecznej, urzędy pracy. Współpraca konieczna jest do przygotowania uczniów na różnych poziomach kształcenia do świadomego planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

Studia podyplomowe umożliwiają nauczycielom uzyskanie kwalifikacji do organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach opiekuńczych).

design by : LEMONPIXEL.pl