Charakterystyka studiów

Absolwent studiów otrzymuje przygotowanie do: zapobiegania zaburzeń rozwoju dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej; indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, a zwłaszcza dziecka zagrożonego zaburzeniami rozwoju; analizy warunków rozwoju dziecka i ich optymalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem najbliższego otoczenia dziecka i jego rodziny; formułowania zaleceń diagnostycznych, projektowania i realizacji programów stymulacji, usprawniania a także programów korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci zagrożonych zaburzeniami rozwoju; współpracy ze specjalistami realizującymi zadania wieloprofilowego usprawniania w ramach wczesnej interwencji;

design by : LEMONPIXEL.pl