Wiedza o społeczeństwie

Studia nadają kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu. Przeznaczone są dla nauczycieli – absolwentów wyższych uczelni, którzy ukończyli studia o profilu humanistycznym i mają przygotowanie pedagogiczne. Program studiów zawiera zagadnienia polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne dotyczące współczesnych społeczeństw.  

Studia rozpoczną się w m-cu lutym 2017 r. i realizowane będą przez 3 semestry.
Obejmują 350 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady i ćwiczenia) i 60 godzin praktyki nauczycielskiej.
Koszt studiów - 3.300 zł.


Absolwent studiów będzie przygotowany merytorycznie do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”, w zreformowanej szkole. Nabędzie kompetencje do realizacji zadań dydaktycznych związanych z nauczanym przedmiotem, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania jego programu do potrzeb i możliwości uczniów.

Sylwetka absolwenta studiów podyplomowych zgodna jest ze Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku).

design by : LEMONPIXEL.pl