Wykładowcy

Lp.

Nazwisko i imię

Prowadzony przedmiot

1.       

prof. dr hab. Gradkowski Henryk

literatura dla dzieci i dorosłych; europejski dyskurs prasowy/prasa katolicka w Polsce; literatura powszechna; wiedza o literaturze polskiej;

2.       

prof. Walasek Stefania

metodologia badań społecznych; historia wychowania; dzieje opieki Wprowadzenie do pedeutologii; seminarium licencjackie;

3.       

dr hab. Woźny Aleksander

teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej;

4.       

dr hab. Heine Marek

prawne podstawy resocjalizacji; metodyka pracy resocjalizacyjnej w środowisku zamkniętym; pedagogika resocjalizacyjna; prawne podstawy resocjalizacji; seminarium licencjackie;

5.       

dr hab. Kowalski Mirosław

pedagogika społeczna; systemy pedagogiczne; teoretyczne podstawy wychowania; edukacja zdrowotna; seminarium licencjackie;

6.       

dr inż. Fjałkowski  Zbigniew

technologia informacyjna / ECDL;

7.       

dr Albański Leszek

Pedagogika opiekuńcza; profilaktyka niedostosowania społecznego; profilaktyka w szkole; wstęp do pedagogiki; seminarium licencjackie; wprowadzenie do pedagogiki;

8.       

dr Drejer Fryderyk

BHP i ergonomia w edukacji; współpraca przedszkola i szkoły ze środowiskiem i rodzicami; edukacja medialna małego dziecka, współpraca pedagogiczna z rodziną; wprowadzenie do pedagogiki;

9.       

dr Dzikomska-Kaczan Anna

patologie społeczne; profilaktyka w szkole; arteterapia; pedagogika specjalna; metodyka pracy resocjalizacyjnej; socjoterapia; biblioterapia; metodyka pracy resocjalizacyjnej; pedagogika resocjalizacyjna; pedagogika zabawy; kulturoterapia;

10.   

dr Dżygóra Wiktor

biomedyczne podstawy rozwoju;

11.   

dr Gałęska Urszula

teoretyczne podstawy kształcenia; pedagogika wczesnoszkolna; seminarium licencjackie; pedagogika przedszkolna; metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III; seminarium licencjackie; metodyka edukacji przyrodniczej;

12.   

dr Grasza Janusz

wspieranie psychopedagogiczne rozwoju dziecka; psychologia; psychologia rozwojowa i osobowości; psychologia z psychologią zawodu; psychologia rozwojowa i osobowości; psychologia ogólna; podstawy psychologii;

13.   

dr hab. Kołodziejski Maciej

metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III; seminarium licencjackie; muzykoterapia, seminarium licencjackie; dziecko i sztuka, metodyka  edukacji muzycznej;

14.   

dr Maj Janusz

filozoficzne podstawy pedagogiki; podstawy filozofii; etyka zawodowa;

15.   

dr Tomasz Płonkowski

teoria komunikacji społecznej i interpersonalnej;

16.   

dr Zajdel Krzysztof

metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu i klasach I-III; podstawy dydaktyki;

17.   

dr Zdulski Mirosław

metodologia badań społecznych; podstawy socjologii;

18.   

dr Zieja Elżbieta

pedagogika opiekuńcza; praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z dorosłymi; diagnoza i praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej; metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej z małym dzieckiem; poradnictwo rodzinne/polityka społeczna;

19.   

mgr Baczyńska Magdalena

 język angielski;

20.   

mgr Bebech Olga

Język rosyjski;

21.   

mgr Błachno Izabela

metodyka edukacji wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

22.   

mgr Bogucka Bogumiła 

metodyka edukacji przyrodniczej w przedszkolu i klasach I-III;  metodyka edukacji przyrodniczej;

23.   

mgr Brejdak Jolanta

prawne podstawy resocjalizacji;  patologie społeczne;  metodyka pracy resocjalizacyjnej w środowisku zamkniętym; pedagogika resocjalizacyjna;

24.   

mgr Cel  Tomasz

język niemiecki;

25.   

mgr Chmielewska Alisa

język angielski;

26.   

mgr Gardecka Violetta

logopedia; emisja głosu;

27.   

mgr Grobelska Weronika

język hiszpański;

28.   

mgr Hryniewicka Marzena

Biblioterapia; metodyka edukacji polonistycznej w przedszkolu i klasach I-III; pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole;

29.   

mgr Jadach Agnieszka

psychologia; psychologia z psychologią zawodu; psychologia rozwojowa;

30.   

mgr Kasperowicz Ewa

pedagogika przedszkolna; pedagogika wczesnoszkolna;

31.   

mgr Kazak Ewa

język angielski;

32.   

mgr Lara Małgorzata

metodyka edukacji wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej;

33.   

mgr Łasek –Dowiat Małgorzata

pedagogika specjalna;

34.   

mgr Malczuk Grażyna

prawo oświatowe;

35.   

mgr Rybarczyk-Rokita Małgorzata

wychowanie fizyczne – katalog

36.   

mgr Szewczuk Anna -

metodyka edukacji plastycznej w przedszkolu i klasach I-III; arteterapia; kulturoterapia/arteterapia; muzykoterapia; pedagogika zabawy;

37.   

mgr Wilczyńska-Popielarz Renata

język włoski;

38.   

 

Przedmiotu ogólnouczelniane swobodnego wyboru - katalog

design by : LEMONPIXEL.pl