Wymagane dokumenty

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że warunkiem wpisania na listę kandydatów jest rejestracja elektroniczna oraz złożenie kompletu dokumentów w dziekanacie. Sama rejestracja elektroniczna nie stanowi o Państwa kandydaturze.

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie:

I termin: 03.06.2019 r. - 31.07.2019 r.
II termin: 01.08.2019 r. - 30.08.2019 r.
III termin: 02.09.2019r. - 26.09.2019 r.

w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:


1. Wypełnioną elektronicznie i wydrukowaną ankietę osobową (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KPSW http://wd.kpswjg.pl)**, (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox )

2. Jedną fotografię przyklejoną na kwestionariuszu osobowym zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Dodatkowo należy w trakcie elektronicznej rejestracji załączyć obowiązkowo plik (kolorowe zdjęcie powinno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4; wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi.; jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.) spełniający wymogi legitymacji elektronicznej.

3. Kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu) wydane przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię),

4. Oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976,  w kwocie  85 zł,

5. Dowód osobisty do wglądu,

6. Kandydaci na: filologię angielską oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną, dołączają oświadczenie kandydata o tym, że nie ma zdiagnozowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii (druk do pobrania), 


 
design by : LEMONPIXEL.pl