Wymagane dokumenty

 

Kandydaci na studia składają komplet dokumentów w wyznaczonym terminie:
I etap - 01.06.2018 - 31.07.2018
II etap - 01.08.2018 - 31.08.2018
III etap - 01.09.2018 - 26.09.2018
w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych:


1. Wypełnioną elektronicznie i wydrukowaną ankietę osobową (rejestracja elektroniczna udostępniona na stronie KPSW http://wd.kpswjg.pl)**, (UWAGA! Ze względu na błąd występujący w przeglądarce Internet Explorer zalecaną przeglądarką jest Mozilla Firefox )

2. Jedną fotografię przyklejoną na kwestionariuszu osobowym zgodną z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Dodatkowo należy w trakcie elektronicznej rejestracji załączyć obowiązkowo plik (kolorowe zdjęcie powinno być w formacie JPEG, a stosunek wysokości do szerokości powinien wynosić 5:4; wymiary zdjęcia to: 236 (szerokość) x 295(wysokość) pikseli, preferowana rozdzielczość to 300 dpi.; jednocześnie rozmiar pliku nie powinien przekraczać 50KB.) spełniający wymogi legitymacji elektronicznej.

3. Świadectwo dojrzałości (kserokopię i oryginał do wglądu) wydane przez szkołę albo Okręgową Komisję Egzaminacyjną (dla kandydatów na kierunek filologia ze specjalnością filologia angielska obowiązuje zdany zewnętrzny (pisemny) egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie przynajmniej podstawowym. Kandydaci, którzy nie zdawali języka angielskiego na egzaminie maturalnym, mają obowiązek przystąpić do egzaminu z tego języka, który zorganizowany zostanie przez Uczelnię),

4. Oryginał potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia na konto Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej: BZWBK S.A. I/O Jelenia Góra 90 1090 1926 0000 0005 1400 5976,  w kwocie  85 zł,

5. Kserokopię dwukrotnie powiększonego dowodu osobistego,

6. Kandydaci na: filologię angielską nauczycielską, dziennikarstwo i komunikację społeczną, pedagogikę ze specjalnością pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna oraz wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka angielskiego dołączają oświadczenie o tym, że nie mają zdiagnozowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dysleksji i dysortografii (druk do pobrania),

7. Oświadczenie kandydata o studiowaniu drugiego kierunku studiów (druk do pobrania).

8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w sprawie organizacji roku akademickiego (druk do pobrania).


 
design by : LEMONPIXEL.pl