Zarządzanie jednostkami administracji publicznej

Studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej kierowane są do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcje kierownicze średniego szczebla w szeroko rozumianej administracji: zarówno rządowej, jak i samorządowej oraz jednostkach związanych do których zaliczamy między innymi szkoły, przedszkola czy instytucje kultury.

Studia trwają 2 semestry.
Słuchacze realizują 180 godzin zajęć dydaktycznych.
Przewiduje  się, że odbywać się one będą co 2 tygodnie w układzie dwudniowych sesji.


Zajęcia będą odbywały się w budynkach kampusu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze przy ulicy Lwóweckiej 18.

Kandydat na studia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, tj. posiadać tytuł zawodowy magistra lub licencjata. 
Absolwent studiów uzyskuje dyplom ukończenia wraz z suplementem na którym zostaną wskazane wszystkie zrealizowane w programie przedmioty.
Studia uruchomione zostaną przy minimalnej liczbie 15 kandydatów. Koszt studiów uzależniony jest od ilości zgłoszonych słuchaczy. W przypadku zgłoszenia minimalnej liczby 15 słuchaczy cena za dwa semestry wynosi 1900,00 złotych od jednej osoby.
Planowany termin uruchomienia studiów: październik lub luty roku kalendarzowego.
Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie jednostkami administracji publicznej   jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń (po złożeniu wymaganych dokumentów). 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia (druk dostępny także w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych).
  • Ksero oryginału lub odpisu dyplomu ukończenia studiów; oryginał do wglądu.
  • Czytelna kserokopia dowodu osobistego; dowód do wglądu. 

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych  Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – ul. Lwówecka 18 (budynek  nr 11 pok.107), od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 14:00, telefon: 075 64 53 308 lub 516 188 352.

 

design by : LEMONPIXEL.pl